Často kladené dotazy.

Kolik hodin jízd budu absolvovat? A je to v každé autoškole stejné? Budete absolvovat celkem 28 vyučovacích hodin (1 vyučovací hodina = 45 minut). Počet hodin je stanovený zákonem 247/2000 Sb. a musí být v každé autoškole stejný.

Lze během výcviku přestoupit k jiné autoškole? Pokud není výcvik ukončen, je to možné v kterékoliv fázi výcviku. Současná autoškola je povinna žadateli přestup umožnit, vystavit tzv. Potvrzení o částečném absolvování výuky a výcviku, vrátit žádost s lékařským posudkem, popř. provést finanční vyrovnání.V případě neshod si můžete žádost o řidič. oprávnění v kterékoliv fázi výcviku vyzvednout.A to na úřadě kde je žádost zaregistrovaná.

Můžu nastoupit do kurzu, když mi ještě není 18let?
Ano, můžete. Dle paragrafu 13 zákona 247/2000 Sb. ke dni ukončení výcviku a výuky musíte dovršit předepsaného věku, na skupinu B tedy 18-ti let. Doba od zahájení do ukončení výcviku nesmí přesáhnout 18 měsíců.

Z čeho se skládá závěrečná zkouška? Zkouška se skládá ze 3 dílčích zkoušek, které jsou na sobě nezávislé. Tzn. pokud žadatel v některé z nich neprospěje, opakuje pouze tu neúspěšnou.
Dílčí zkoušky jsou tyto:
*zkouška z pravidel provozu na pozemních komunikacích.(30min.)
*zkouška z praktické jízdy.(30min.)
Poznámka: V první části zkoušky z praktické jízdy frekventant prokazuje zejména základní znalosti a dovednosti úkonů přípravy vozidla před jeho použitím.Před zahájením jízdy prověřit stav pneumatik,osvětlení vozidla a směrových světel,brzdových světel,palubní kontrolky.Dále funkčnost stěračů,řízení a brzd.V neposlední řadě kontrola provozních náplní olej,chladící kapalina apod. (Provádí se u vozidla před jízdou.)

Co ještě potřebuji k absolvování autoškoly? Nemusíte si kupovat nic navíc, všechny potřebné materiály učebnice,DVD-testy a další učební pomůcky dle potřeby Vám zapůjčíme zdarma.

Co se stane, když napoprvé neuspěji u zkoušek? Zkoušky můžete opakovat nejdříve za 5 pracovních dní od posledního konání zkoušky, počet zkoušek není omezen, ale pokud neuspějete do 6 měsíců od první zkoušky, jste povinen nastoupit k nové výuce a výcviku.
Od 1.7.2006jsou tyto zkoušky zpoplatněny.
Částka za závěrečbou zkoušku je 700 Kč, která se platí městkému úřadu,v místě konání záv.zkoušky.V našem případě na Měst.úřadě v Otrokovicích a tato částka není zahrnuta ve vašem výcviku.

Opakovaná zkouška z pravidel silnič.provozu:100Kč;
Opakovaná zkouška z praktické jízdy:400Kč;


Zajimavá statistika.  V České republice je 15,5 procenta lidí starších 65 let a toto číslo roste. A víte, která skupina obyvatel v loňském roce nejvíce umírala na silnicích? Za prvních jedenáct měsíců to byli důchodci ve věku nad 64 let! Dokonce trumfli i skupinu 25–34 roků. Je to tím, že starších řidičů přibývá. Stačí se podívat k našim západním sousedům, kde usedá pravidelně za volant čtyřiašedesát procent Němců ve věku mezi 60 a 74 roky. Přitom ještě v roce 1987 aktivně řídilo jen 35 % našich starších západních sousedů.

Cizinci

Kdy se může cizinec nejdříve přihlásit do autoškoly a získat řidičský průkaz? Cizinec se může do kurzu autoškoly přihlásit ihned poté, kdy získá na území České republiky trvalý nebo přechodný pobyt. Závěrečné zkoušky může skládat ihned poté, kdy absolvuje kurz autoškoly. Řidičský průkaz může být cizinci s trvalým pobytem vydán ihned a cizinci s přechodným pobytem teprve tehdy, když tento pobyt cizince na území České republiky trvá alespoň 185 dní.

Pro přihlášení do autoškoly musíte splnit tyto podmínky ze zákona:
* Podat písemnou přihlášku splnit podmínku věku pro danou skupinu řidičského průkazu
*(můžete začít nejdříve 18 měsíců před dovršením věkové hranice).
*Absolvovat lékařskou prohlídku a mít v České republice trvalý nebo přechodný pobyt.

Jaké doklady potřebuje cizinec pro prokázání pobytu při přijetí do kurzu AŠ?
Cizinec s trvalým pobytem: potvrzení o trvalém pobytu. Cizinec z EU nebo EHP: potvrzení o přechodném pobytu, které vydává Ministerstvo vnitra ČR.

Cizinci z ostatních zemí mimo EU a EHP:vízum, které potvrzuje přechodný pobyt v České republice.
Diplomaté a technický personál velvyslanectví: diplomatický průkaz nebo podobný průkaz vydaný Ministerstvem zahraničí ČR.

Cizinci mohou v ČR absolvovat kurz autoškoly i v libovolném cizím jazyce.
Cizinci využívají nejčastěji Kurzu autoškoly v Angličtině, Kurzu autoškoly v Ruštině a Kurzu autoškoly v Němčině. Zkoušky pro získání řidičského průkazu v České republice pak probíhají za přítomnosti tlumočníka. Získaný řidičský průkaz je mezinárodní (tzv. "eurořidičák"), je tedy platný i ve všech státech Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a je uznáván i v řadě dalších zemí, které jsou signatáři Vídeňské a Ženevské úmluvy o silničním provozu, jako například Rusko, Ukrajina, Bělorusko a většina zemí bývalého Sovětského svazu a v zemích bývalé Jugoslávie.To je výhodné zejména pro cizince, kteří jsou v České republice pouze dočasně (např. zahraniční studenti). Řidičský průkaz zůstává v platnosti bez nutnosti jeho výměny ve všech zemích EU a EHP.
V naší autoškole nezapomínáme ani na řidiče seniory.

Řidiči senioři.

Řidiči senioři, kteří nejsou řidiči z povolání, musí absolvovat lékařské prohlídky.
A to v souvislosti s dosažením věku 65 a 68 let, pak každé dva roky (v 70, 72, 74, ... atd. letech). Prohlídka se může uskutečnit nejdříve 6 měsíců před dosažením uvedených věkových limitů a nejpozději v den jejich dovršení, tedy v den narozenin viz § 87 odst. 3 a násl. zákona č. 361/2000 Sb.,o silničním provozu, ve znění pozdějších zákonů.

Prohlídky provádí praktický lékař, u něhož je řidič registrován, případně lékař zařízení závodní preventivní péče. Nemá-li řidič takového lékaře, může požádat o zdravotní prohlídku kteréhokoliv praktického lékaře.

Následuje několik poznámek k dané problematice.
Je na lékaři, jestli řidiče pošle na další vyšetření, např. oční, ušní, a další, např. toxikologické aj.V příloze vyhlášky č. 277/2004 Sb. jsou uvedeny nemoci, vady nebo stavy, které vylučují nebo podmiňují zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel.

Lékař tuto přílohu respektuje při všech prohlídkách řidičů, včetně řidičů seniorů.
Podle nového ustanovení § 89a zákona o silničním provozu každý lékař, který zjistí, že žadatel o řidičské oprávnění nebo držitel řidičského oprávnění je zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel s podmínkou nebo není zdravotně způsobilý, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Předložení dokladu o zdravotní způsobilosti:
může požadovat policista (příslušník Policie ČR), a nikoliv obecní (městský) strážník či jiné orgány. Doklad o zdravotní způsobilosti musí předkládat řidič senior amatér. Řidič profesionál jej předkládat nemusí, jeho posudek o zdravotní způsobilosti je uložen u zaměstnavatele. Pokud však řidič profesionál starší 65 let jede soukromně, musí doklad o zdravotní způsobilosti policistovi předložit.

Pokud řidič senior nemá prohlídku: hrozí mu pokuta 5 až 10 tisíc Kč ve správním řízení (blokově to řešit nejde) a zákaz činnosti na 6 měsíců až 1 rok; body se za tento přestupek nezaznamenávají. Podle § 89 zákona o silničním provozu navíc platí, že povinná osoba, která nemá platný posudek o zdravotní způsobilosti, je zdravotně nezpůsobilá k řízení motorových vozidel, což je důvodem k odnětí řidičského oprávnění.Pokud pouze nemá doklad u sebe (ale prohlídku má), může dostat blokovou pokutu do 2 tisíc Kč, ve správním řízení 1.500 až 2.500 Kč; body se za tento přestupek nezaznamenávají.
Když řidič senior nemá prohlídku: (nejde o případ, kdy doklad nemá u sebe)
a způsobí při řízení vozidla někomu škodu, uhradí sice pojišťovna z titulu zákonného pojištění řidiče způsobenou škodu, současně však uplatní vůči řidiči tzv. právo regresu, tj. žádá na něm uhrazení částky, kterou za viníka nehody poškozenému vyplatila.

Plná verze